Avelsrekommendationer

HCM

Testning

Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett års ålder. Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal. Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder. För katter som har blivit extra viktiga för aveln, eller som är särskilt riskabla (equivocal eller nära släkting som är drabbad av HCM) kan det vara klokt att göra ett senare test också, exempelvis vid 8 års ålder. Observera att detta är en generell utgångspunkt, som sedan får anpassas till det specifika fallet!

Avelsrekommendationer

Även här gäller det att rekommendationerna gäller som en generell utgångspunkt. Individuella anpassningar kan vara lämpliga i särskilda fall. Som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor.

Normalt hjärta
Katter med normalt hjärta enligt test och utan nära släktingar med diagnosticerad HCM kan förstås användas ur avel ur HCM-synpunkt.

Diagnosticerad HCM
Katter med diagnosticerad HCM av någon grad bör inte användas i avel.

Katter med resultatet ”equivocal” (tvetydigt) behandlas på följande sätt

Equivocal, under 2 år
Om katten var under två år gammal när testet gjordes rekommenderas det att man tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man igen när katten är över 2 år gammal.

Equivocal, 2-3 år
Om katten var mellan två och tre år när testet gjordes kan vid behov EN kull tas, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då förstås ha ett helt normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Dessa kattungar beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högriskföräldern är normal eller fortfarande ”equivocal” vid test efter 3 års ålder.

Equivocal, över 3 år
Om katten var över tre år gammal när testet gjordes kan avel ske, men paras då enbart med katter med helt normalt hjärta och inga nära släktingar med HCM.

Om en katt har upptäckts ha HCM rekommenderas följande för kattens nära släktingar (helsyskon, föräldrar och avkommor)

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv före 2 års ålder
Avel på dessa katter rekommenderas inte förrän efter OK test vid 2 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid 2-3 års ålder
Då tas maximalt en kull på katten, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Kattungarna i denna kull beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högriskföräldern fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid över 3 års ålder
Om katten fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder, så kan avel ske som vanligt på katten. Dock lämpligen parat med mer riskfri partner (ej ”equivocal” eller katt med drabbad nära släkting.

Om en katt med ”equivocal” hjärta också har en nära släkting med HCM, så bör man vara extra försiktig.

(Texten kommer från PawPeds hälsoprogram)

SIB-NEM

Sällskapet Sibirisk Katts avelsrekommendationer avseende Sibirisk katt (SIB) och Neva masquerade (NEM):

  • SIB bör endast paras med SIB
  • NEM bör endast paras med NEM och med SIB som är bärare av cs-genen (maskat anlag).
  • Inga avkommor från SIB-NEM parningar bör gå vidare i SIB-aveln, men de får användas i avel med NEM.
  • Vi rekommenderar inte heller parning mellan två kända bärare av cs-genen (maskat anlag) men vi har inga krav på gentest av avelsdjuren.

Syftet med dessa rekommendationer är att inte ytterligare sprida cs-genen i SIB-populationen, men ändå kunna bredda avelsbasen för NEM. Följer vi dessa rekommendationer kommer andelen cs-bärare i SIB-populationen hållas konstant.

Enligt FIFe är det tillåtet med parning mellan syskonraser men då det maskade anlaget är recessivt (en fullfärgad SIB kan bära på cs-genen som ger maskad katt vid dubblering), ökar antalet bärare vid parning mellan raserna och det är inget föreningen önskar.

Tveka inte att höra av er till Hälsorådet om ni har frågor gällande detta!

Inavelsgrad

Vi rekommenderar att inavelsgraden på 4 generationer är max 3,12% och helst lägre än så. Inavelsgraden ökar risken för genetiska defekter som kan leda till sjukdom.

B-blod

Sällskapet Sibirisk Katt har inga rekommendationer för detta i dagsläget. Dock är det enligt lag förbjudet att medvetet para en B-blodshona med en A-blodshane. För sällskapskatter har det ingen betydelse alls vilken blodgrupp katten har.

PKD (Polycystic Kidney Disease)

Det har på senare tid uppdagats att även sjukdomen PKD – Polycystic Kidney Disease (eller Polycystisk njursjukdom på svenska) förekommer hos våra svenska sibiriska katter. PKD är en ärftlig sjukdom som troligtvis endast nedärvs dominant vilket betyder att det räcker med att en av föräldrarna har sjukdomen för att kattungen ska kunna drabbas.

PKD innebär att det bildas cystor på njurarna som växer sig större med åren och som till slut leder till njursvikt. Cystorna finns redan vid födseln men förstorade njurar och njursvikt har visat sig uppträda vid sju års ålder i medeltal. Symptomen innefattar ökad törst och urinering, minskad aptit, viktnedgång, depression och allmänt dålig kondition. Idag finns tyvärr ingen behandling som stoppar utvecklingen av cystorna.

Det finns idag två sätt att testa katter för PKD – via ultraljud eller genetiskt test (DNA). Ultraljudsscanning är det säkraste sättet att testa för sjukdomen hos vår ras och är således den metod vi rekommenderar att man använder sig av, se nedan för testrekommendationer.

Det genetiska testet visar bara om katten bär på en särskild mutation (PKD1) som ger PKD (vilken är vanligt förekommande hos t.ex. perser). Det genetiska testet fångar bara upp vissa fall av sjukdomen hos sibirisk katt. Har katten visat positivt vid ultraljud så är det dock av intresse ur studiesynpunkt att även DNA-testa katten för att se om det är just PKD1-genen som katten har eller inte.

Vår testrekommendation är att alla avelsdjur ska scannas (ultraljud) en gång innan avel. Detta p.g.a. att vi i dagsläget inte vet hur anlagen nedärvs helt säkert. Avelskatter med minst två PKD-fria generationer (föräldrar, samt mor- och farföräldrar) bakåt kan dock undantas testrekommendationen, även om det kan vara bra att göra slumpvisa tester även av dessa katter. Rekommendationerna kan komma att ändras när det finns mer material att utvärdera.

Krav vid ultraljudstestning är att katten vid scanningtillfället är minst 12 månader gammal och gärna äldre än så. Utrustningen ska ha en transducer på minst 12 MHz och veterinären ha erfarenhet av njurscanning. Använd Sällskapet Sibirisk Katts blankett för PKD-test. DNA-test kan inte ersätta ultraljud.

Avelsrekommendationen är att alla som testar positivt (= har cystor) vid ultraljudsundersökningen eller är bärare av PKD1-genen ska tas ur avel, så sjukdomen kan begränsas inom rasen.

För att kunna kartlägga spridningen av PKD inom rasen, och erhålla kunskap om hur sjukdomen yttrar sig inom vår ras, har Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd infört en rapportfunktion där de som testat sina katter för PKD kan anmäla sina testresultat. Vi uppmuntrar alla som har testat sina katter att rapportera in resultatet via rapportfunktionen. Man får själv ange vilken grad av sekretess/öppenhet man önskar för den anmälda informationen. För de som önskat att testresultatet ska förmedlas öppet till andra, har vi skapat ett öppet register.

Klicka här för att hämta Sällskapet Sibirisk Katts blankett för PKD-testning